Towarstwo
za staru serbsku
ludowu hudźbu z.t.
( zur deutschen Version )

WUSTAWKI

§ 1 Mjeno a sydło

Towarstwo mjenuje so
Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu z.t.
Verein für authentische sorbische Volksmusik e.V.
Skrótšenka: TSLH

Sydło towarstwa je Budyšin.

Towarstwo je zapisane w towarstwowym registrje Budyskeho hamtskeho sudnistwa.

§ 2 Jednanske lěto

Jednanske lěto towarstwa je kalendrowe lěto.

§ 3 Zaměry towarstwa

Zaměr towarstwa wobsteji we wožiwjenju starodawneje serbskeje ludoweje hudźby, jej přisłušacych ludowych rejow a ludohudźbnych tradicijow.

To ma so předewšěm docpěć přez intensiwne młodźinske dźěło we wobłuku tak mj. „ludohudźbneje šule“, kotraž ma so we formje projektow přewjesć.

Tuta „ludohudźbna šula“ ma wšitkim zajimcam wotewrjena być.

Wuwučować ma so předewšěm hraće na ludowych instrumentach dźiwajo na podawanje autentiske hrajne praktiki a spěwne tecniki.

K tomu maja so tež dalše slědźenja na tutym polu iniciěrować.

Stare serbske ludowe reje maja so rekonstruować přez spřistupnjenje a studij žórłow kaž tež přirunowanske slědźenje, a so přez to wožiwić.

Spěchować ma so wožiwjenje tajkich starych ludowych tradicijow, w kotrychž ludowa hudźba wažnu rólu hraješe.

Za docpěće towarstwoweho zaměra maja so tohorunja hižo wobstejace a/abo poskićene kontakty k wukrajnym zarjadnisćam (dale) wutwarjeć a wužiwać.

§ 4 Njesebičnosć

Towarstwo skutkuje njesebičnje, njesćěhuje swójske-hospodarske zajimy, ale bjezwuwzaćnje a njeposrědnje powšitkownowužitne zaměry.

Dźěławosć towarstwa njeje na dobytk wusměrjena.

§ 5 Powšitkowna wužitnosć

Srědki towarstwa smědźa so jeničce za wustawje wotpowědowace zaměry wužiwać.

Sobustawojo njedóstawaja financielne přidźělenja ze srědkow towarstwa.

Žana wosoba njesmě so přez wudawki, kotrež su zaměrej korporacije cuze, abo přez njepoměrnje wysoke financielne zarunowanje protegować.

§ 6 Čłonstwo

Z čłonom móže so kóžda přirodna wosoba stać, njewotwisnje wot bydlenja abo staćanstwa.

Juristiske wosoby móžeja jako spěchowacy čłon towarstwu přistupić.

Wo přiwzaću do towarstwa rozsudźi předsydstwo.

§ 7 Skónčenje čłonstwa

Čłonstwo skónči so ze wustupjenjom, ze smjerću abo z z wuzamknjenjom. Čłon móže so z towarstwa wuzamknyć, jeli hrubje přećiwo zaměram towarstwa jedna resp. je přećiwo nim jednał.

Wo wuzamknjenju čłona rozsudźi towarstwo.

§ 8 Sobustawski přinošk

Čłonojo su zawjazani płaćić lětny přinošk. Wón so za běžace wobchodne lěto doprědka zapłaći. Nadrobnosće rjaduja so w porjedźe přinoškow.

§ 9 Organy towarstwa

Organy towarstwa su

§ 10 Předsydstwo

1. předsydstwo wobsteji z

2. Towarstwo so sudnisce a zwonkasudnisce w zmysle § 26 Byrgarskeho zakonika přez předsydu abo zastupowaceho předsydu stajnje z jednym dalšim čłonom předsydstwa zastupuje.

3. Předsydstwo stara so wo jednaćelstwo, wo přihot a wuwjedźenje wobzamknjenjow sobustawskeje zhromadźizny a wo zastawanje zamóženja towarstwa. Stajnje čłonaj předsydstwa towarstwo zhromadnje zastupujetaj.

4. Předsydstwo móže za zwoprawdźenje nadawkow komisije zwołać.

5. Předsydstwo so kóždej dwě lěće znowa wuzwoli.

6. Předsydstwo wjedźe dźěło hač k wotzamknjenju wólbow noweho předsydstwa dale.

7. Předsydstwo je wobzamknjenja kmane, su-li 3 čłonojo předsydstwa přitomni. Mjez tutymi dyrbi předsyda abo městopředsyda być. Wobzamkuje so z jednorej wjetšinu. Ma-li kóžda strona při hłosowanju jenak wjele hłosow, rozsudźi hłós předsydy resp. njeje-li přitomny městopředsydy.

8. Wustupi-li čłon dočasnje z předsydstwa, potom móže so na přichodnej čłonskej zhromadźiznje nastupnik wuzwolić.

§ 11 Čłonska zhromadźizna

1. Znajmjeńša dwójce wob lěto wotměwa so čłonska zhromadźizna, z toho jedna hłowna zhromadźizna.

2. Wurjadna čłonska zhromadźizna ma so w běhu 4 tydźenjow powołać, je-li sej to 10% čłonstwa pola předsydstwa wuprosyło abo je-li předsydstwo same to z wjetšinu wobzamkło.

3. Hłowna čłonska zhromadźizna zwoła so přez pisomne přeprošenje. Tute ma so čłonam znajmjeńša 4 tydźenje před terminom wudźělić a dnjowy porjad wobsahować.

4. Hłowna zhromadźizna ma wosebje sćěhowace nadawki:

5. Čłonska zhromadźizna wobzamkuje z jednorej wjetšinu, jeli njeje zakońsce abo přez wustawki hinaša wjetšina předpisana.

6. Wustawki hodźa so změnić z 3/4 hłosow přitomnych čłonow.

7. Wo čłonskej zhromadźiznje ma so protokol wjesć, kotrehož pisarja postaji předsyda. Zapisnica ma so wot předsydy a protokolanta podpisać.
Zestajić ma so lisćina přitomnych. Tuta ma so protokolej přiłožić.

8. Čłonska zhromadźizna wobzamknje wo formje sobudźěła w zjednoćenstwach, kotrež su ztaměram towarstwa bliske.

§ 12 Pruwowarjej kasy

Towarstwo ma 2 pruwowarjow kasy, kotrajž so hromadźe z předsydstwom na 2 lěće wolitaj.

Pruwowarjej kasy staj zawjazanaj, znajmjeńša jónu za lěto - a na žadanje předsydstwa kóždy čas - kasu a podłožki pruwować.

Wo wuslědkach pruwowanja mataj pruwowarjej hłownej zhromadźiznje a předsydstwje rozprawjeć.

§ 13 Rozpušćenje towarstwa

1. Njemóže-li towarstwo zaměr spjelnić, hodźi so wone přez za tutón zaměr zwołanu čłonsku zhromadźiznu z wjetšinu 3/4 hłosow přitomnych sobustawow rozpušćić.

2. Rozpušći-li so abo zběhnje-li so towarstwo abo zhubi-li so jeho dotalny zaměr, přeńdźe wobsydstwo towarstwa na powšitkownowužitnu, hišće pomjenjujomnu załožbu, za powšitkownowužitne wužiwanje na polu spěchowanja serbskeje kultury w zwisku ze serbskej rěču.

§ 14 Płaćiwosć

Wustawki nabudu płaćiwosć na dnju zapisanja towarstwa do towarstwoweho registra Budyskeho hamtskeho sudnistwa.

Před sudnistwom je płaćiwa němska wersija wustawkow.

© jan budar media | Beno Budar – serbske basnje jako mp3 | serbska literatura, erotika, serbske basnje a kriminalki